Google Sheet
Thông tin khách hàng Tâm Lương
– URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1If3wuuJB834V-7cYLpGi8zS4T413b8QVmQdsLt4v7Kk/edit#gid=806549381
1If3wuuJB834V-7cYLpGi8zS4T413b8QVmQdsLt4v7Kk
– Sheet SX: TrackProduce
– Sheet Giao hàng: TrackShip

Barcode: Tải xuống

Nhận phiếu TT,Kiểm tranh OK,Nhận bàn giao tranh,Đóng gói,Gửi hàng